{"total":403,"stores": [ {"name":"Công ty Cổ phần kỹ thuật đầu tư VINATENT", "web_address":"36 Cầu Bươu - Kiến Hưng - Hà Đông", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.7528607314557!2d105.79699138911289!3d20.962437683148043!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad26c6edc3ff%3A0x974fbd1a622cda6f!2zMzYgQ-G6p3UgQsawxqF1LCBUw6JuIFRyaeG7gXUsIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1569926930024!5m2!1svi!2s", "district_code":"HADONG", "province_code":"HANOI"} ]}